2016 | Bouwen hoogtemodellen Binnenvelde hooilanden

Het gebied Binnenveldse hooilanden is een open, agrarisch landschap dat voor een belangrijk deel bestaat uit weilanden op veengronden. Om blauwgraslanden en trilvenen te herstellen heeft de provincie Gelderland in opdracht van Staatbosbeheer LTO/ANV en vereniging Mooi Wageningen hier ruim 300 hectare ‘nieuwe’ natuur gepland, door:

  1. sterk voedselrijke gronden te verwijderen
  2. oude beek de Kromme Eem en veenstroompjes te herstellen
  3. historische structuren zoals de Eemwal aan te leggen
  4. de waterberging van het gebied te reguleren door af te graven en kades aan te leggen

GeoSpace heeft voor dit project verschillende hoogtemodellen gebouwd waarmee hoogwater-voorspellingen konden worden gedaan. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Algemeen Hoogtebestand Nederland en van de bestaande topografie (BGT). Op basis van deze twee bronbestanden is het schetsontwerp opgesteld en de nieuwe maaiveldhoogte bepaald. Onderstaande kaartjes laten zien hoe het huidige maaiveld van de Binnenveldse Hooilanden (links) wordt vergraven (midden) om te komen tot het maaiveld van het schetsontwerp (rechts). Met dit hoogtemodel is een grondwatermodellering uitgevoerd voor de geohydrologische effectenstudie, een oppervlaktewatermodellering in SOBEK-Rural voor de toetsing van de waterberging en is ook een grondbalans bepaald.

Huidige Binnenveldse hooilanden (links) worden vergraven (midden) zodat maaiveld voorlopig ontwerp ontstaat (rechts)
Huidige maaiveld Binnenveldse hooilanden (links) worden vergraven (midden) zodat maaiveld voorlopig ontwerp ontstaat (rechts).