Verdamping Nederland

2014 | Bepalen verdamping Nederland

Traditioneel worden verdampingsvariabelen voor het hele oppervlak van Nederland bepaald door het interpoleren van rekenresultaten op basis van metingen gedaan op KNMI grondstations. Met de opkomst van remote-sensing en het steeds meer beschikbaar komen van satellietbeelden, is een nauwkeurigere en meer op de werkelijkheid berustende methode beschikbaar. Als onderdeel van een vergelijkende studie voor het Waterschapshuis, heeft GeoSpace de opdracht gekregen om op GIS niveau, een enorme hoeveelheid aan raster-kaarten met verschillende projecties, resoluties en dekkingsgraden te verwerken en te vergelijken. De meeste rasters waren afkomstig van satelliet (HIRLAM en SEBS modelresultaten), maar er zijn ook diverse rasters van het KNMI, van het STOWA en het NHI verwerkt. Alle berekeningen zijn uitgevoerd met open source programma R.

Onderstaand kaartje laat zien hoe door satelliet bepaalde werkelijke verdamping (Ea) opgeteld wordt bij de verdampingsreductie (VerRed). De som hiervan is gelijk aan de potentiële verdamping (Ep) die gecorrigeerd door de gewasfactor (KC), leidt tot de referentiegewas-verdamping (Er). In het bijzonder is gekeken naar de  absolute verdampingswaarden  in de periode april tot en met september 2014. Maar ook neerslag-waarden,  bewolking, grondwatertrappen, bodemtypen en landgebruik zijn meegenomen in deze studie. Hiermee kon de fysische plausibiliteit van de verdampingswaarden worden gecontroleerd.

Afleiden Verdamping Nederland april-september 2014
Voorbeeld van afleiden referentie-gewasverdamping [mm/april 2014]